Image

Säkerhetsanalys

Image

Produktbeskrivning

En viktig del av verksamheters säkerhetsarbete är att tillämpa en tillräcklig säkerhetsnivå. Denna nivån ska sätta baslinjen för vilka åtgärder som verksamheten ska använda sig av för att skydda sig mot skadliga handlingar eller händelser.

I en säkerhetsanalys utreder vi verksamheters kravställningar, identifierar säkerhetsrisker, kartlägger hot och granskar befintliga säkerhetslösningar. Syftet är för att utreda vad för säkerhetsnivå som verksamheten bör omfattas av och ställa det mot befintlig hantering. Detta för att utvärdera verksamhets behov av säkerhetsåtgärder och bedöma om något behöver förändras och i så fall hur. Resultatet är en tydlig nulägesbild med rekommendationer om konkreta åtgärder, för att skapa långsiktiga lösningar och säkerställa rätt hantering.

En säkerhetsanalys består av tre huvuddelar:

  • Säkerhetsriskbedömning och hotbedömning.
  • Säkerhetsöversyn eller säkerhetsrevision av verksamhet, fastigheter eller lokaler.
  • GAP-analys.

Vid avslutat projekt överlämnas alltid säkerhetsanalysen i rapportform tillsammans med en muntlig genomgång.

Fördelar med att göra en säkerhetsanalys

  • Den ger en tydlig och dokumenterad bild av säkerhetsrisker och vidtagna säkerhetsåtgärder för verksamheten. Detta ger ett effektivt arbete som hanterar risk och sparar kostnad.
  • Den ökar förståelsen för de säkerhetsrisker och behov som är kopplade till verksamheten. Utan denna förståelse finns en betydande risk för kostsamma och ineffektiva säkerhetslösningar som inte är ändamålsenliga. Ett samlat grepp är en förutsättning för att arbeta proaktivt med sin säkerhet.
  • Om verksamheten inte omfattas av en formell kravställning och därmed fritt kan väga risk mot kostnad är det särskilt viktigt att förstå sin säkerhetsnivå. Detta ställer höga krav på erfarenhet och kompetens för väga faktisk nytta mot kostnad.

En säkerhetsanalys kan genomföras för att

  • Bemöta sitt försäkringsbolag om man inte är överens om kravnivåer eller kostnader.
  • Utreda höga säkerhetskostnader eller ökad brottslighet mot verksamheten.
  • Utreda oönskade händelser då säkerhetslösningar varit bristfälliga.
  • Vid köp av bolag eller fastigheter.

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.