Image

Kontinuitetsplanering

Image

Produktbeskrivning

Kontinuitetsplanering innebär att planera för fortsatt drift av verksamhetens kritiska processer i händelse av avbrott under störningar, som katastrofer eller kriser. Syftet är att säkerhetsställa verksamhetens fortlevnad under en kritisk händelse och återgång till (ny) normal drift efter händelsen.

React Risk Advisory arbetar med stöd och handledning i framtagandet och revidering av kontinuitetsplaner. Alla planer anpassas alltid efter kundens specifika förutsättningar, såsom plats, omfattning, ambitionsnivå och organisation. Vår personal har genomgått utbildning i ISO 22301 Business Continuity Planning. Denna standard används oftast som vägledning när vi bygger kontinuitetsplaner för verksamheter.

En kontinuitetsplanering består av flera moment:

 • Identifiering av organisationens toleransnivå och riskacceptans.
 • Identifiering av kritiska processer, tillgångar och personal.
 • Scenario och konsekvensanalys.
 • Framtagandet av handlingsplaner.
 • Upprättandet av ledningsgrupp och fastställande av befälsordning och mandat.
 • Resursförsörjning.

Vid avslutat projekt överlämnas alltid rapport eller kontinuitetsplan tillsammans med en muntlig genomgång.

Fördelar med kontinuitetsplanering

 • En beredskap upprättas och dokumenteras för att skydda mot väsentliga förluster, säkerställa processer och tillse att anställda tas om hand på ett bra sätt. Detta kan vara avgörande för processers eller verksamhetens fortlevnad.
 • Genom att regelbundet testa och revidera verksamhetens kontinuitetsplanering är man ständigt uppdaterad på interna eller externa förändringar som kan medföra avbrott för verksamheten. Detta reducerar avbrottens konsekvenser och tryggar verksamhetens långsiktiga utveckling.

En kontinuitetsplanering bör upprättas om verksamheten

 • I sin helhet eller i delar är utsatta för förhöjda risker.
 • Har flera kritiska processer som man inte har kontroll över.
 • Finns i länder med skilda risknivåer och där skillnaden utgörs av politisk eller social instabilitet.

En kontinuitetsplanering bör revideras

 • Inför en viktig händelse.
 • Efter en allvarlig händelse
 • Vid förändrade förutsättningar som kan påverka verksamhetens utveckling.

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.