Image

Krisutbildning

Image

Produktbeskrivning

En krisutbildning ger ledningsgruppen en gemensam kunskapsbas inom risk- och krishantering. Efter detta kan man bättre utveckla verksamhetens krishanteringsförmåga. Syftet är att öka deltagarnas kunskap och medvetande inom krishantering och förmåga att förebygga allvarliga händelser och att hantera kriser. Utbildningen är i första hand avsedd för ledningsgrupp och nyckelpersoner men kan också utsträckas i organisationen.

Utbildningen ger kunskap om:

 • Olika typer av kriser och vad som utmärker dem.
 • Aktuella exempel på krishantering med bra och dåliga exempel.
 • Organisering av en krisledningsgrupp och dess samverkan med övriga delar av organisationen.
 • En strukturerad arbetsprocess för krishantering och förande av lägesbild.
 • Riskhantering och struktur för prioritering och hantering av olika typer av händelser.
 • Sammanhang mellan riskanalys, preventiva åtgärder, kontinuitetsplaner och krishantering.
 • Svårigheter vid krishantering.
 • Hur man upprätthåller sin förmåga att hantera kriser.

React Risk Advisory genomför utbildningen i seminarieform med omväxlande undervisning och diskussion samt gruppuppgifter.

Fördelar med att utföra en krisutbildning

 • Deltagarna får en gemensam bild av vad en kris är och hur man kan organisera sin krishantering.
 • Får kunskap att bedöma om verksamhetens krisplanering är tillräcklig och vad som behöver utvecklas.

En krisutbildning bör genomföras

 • När en ny ledningsgrupp tillsätts eller nya medlemmar tillkommer.
 • Återkommande, intervall beror på verksamhetstyp.
 • Vid större verksamhetsförändringar eller nya säkerhetsrisker eller uppkomna hot.

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.