Image

Krisplanering

Image

Produktbeskrivning

Vid en kris prövas organisationers beslutsfattande och handlingsförmåga. För att en kris ska kunna hanteras på ett effektivt och systematiskt sätt tar organisationer fram krisplaner och övar krishantering. I en krisplan definieras vad som utgör en kris och hur nyckelfunktioner under en sådan ska organisera sig, i form av arbetsprocesser och samverkan.

Syftet med krisplanering att öka förutsättningarna för effektiv krishantering och för att säkra verksamhetens återhämtning och fortlevnad. Detta är särskilt viktigt eftersom åtgärderna som man vidtar under en kris bör vara väl avvägda och inte komma försent eller förvärra krisen.

React Risk Advisory hjälper verksamheter att utveckla och uppdatera sina krisplaner. Vi skräddarsyr alltid krisplanen efter våra uppdragsgivares verksamhet, organisation och medarbetare. Genom intervjuer med relevanta ledningspersoner och remissrundor urskiljer vi vad som är viktigt för er verksamhet och utformar krisplanen för att möta detta. Enligt vår erfarenhet ger denna förankring goda förutsättningar för implementeringen av planerna efter projektets avslutande.

Fördelar med att få stöd med krisplanering

  • Genom att arbeta med sin krisplan stärker man sin förmåga att hantera allvarliga oväntade händelser.
  • Man får en systematik i hanteringen som bidrar till bättre kommunikation och koordinering av åtgärder.
  • En krisplan ska alltid vara uppdaterad och ha ett relevant innehåll anpassad efter organisationen.
  • Genom att ta in extern hjälp tar man del av hur liknande verksamheter och andra branscher arbetar.
  • Processen med att utveckla en krisplan bidrar till ökat medvetande och minskar risken för vissa kriser eller att allvarliga incidenter eskalerar.

En krisplanering bör genomföras vid

  • Större förändringar i verksamheten.
  • Nyetableringar av verksamhet på nya platser.
  • Omorganiseringar i ledningsskiktet.
  • Större personalbyten eller rotation.
  • Förändringar i säkerhetsriskexponering eller mottagna hot.

Krisplaneringen bör även uppdateras om den gamla planen inte längre upplevs relevant för verksamheten.

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.