Image

Krisövning

Image

Produktbeskrivning

Under en kris sätts den ordinarie verksamheten ur spel och verksamhetens krisledningsgrupp aktiveras för att vägleda verksamheten genom krisen. Detta ställer krav på att krisplaneringen är väl utformad och att krisledningsgruppen har den förberedelse som krävs för att agera skyndsamt och med åtgärder som är avvägda och lämpliga.

En viktig del i en verksamhets krisförberedande arbete är att medlemmarna i krisledningsgruppen ska vara vana och bekväma med de roller och planer som de blivit tilldelade. Ett sätt att utveckla detta är att tillsammans öva inför kriser under verklighetsliknande former.

React Risk Advisory erbjuder krisövningar för verksamheter som vill utbilda och öva krisledningsgrupper i krishantering. Syftet med övningar är att upprätthålla och utveckla krisledningens förmåga att tillsammans hantera allvarliga händelser och kriser.

Övningen skräddarsys, men består normalt av en kortare introduktion till krisområdet för att sedan genomföra scenarioövningar där deltagarna inom ramen för sin krisledningsgrupp ska hantera ett antal kriser. Varje övning utgår från ett scenario där deltagarna succesivt får ta del av ett händelseförlopp vilket de ska hantera utifrån sin krisplanering.

Under övningen diskuterar deltagarna lämpliga handlingsalternativ och som sedan kommenteras av kursansvarig. Valet av scenarier beslutas i samråd med uppdragsgivaren och anpassas efter verksamhetens förutsättningar, förmåga och önskemål.

Fördelar med att utföra en krisövning

  • Befintlig krisplanering prövas under verklighetsliknande former. Detta ger ett bra underlag för att utvärdera om den uppfyller sitt mål och syfte.
  • Under övningen får man en ökad medvetenhet om utvecklingsområden i den befintliga krisplanering.
  • Krisledningsgruppen blir samövad och medlemmarna mer bekväma i sina roller, mandat och samverkan med varandra.
  • Krisledningsgruppen upprätthåller sin nuvarande förmåga.
  • Efter övningen blir deltagarna mer uppmärksam på händelser som kan utlösa en kris och får en medvetenhet om hur man kan avstyra en kris i ett tidigt skede.

En krisövning bör genomföras efter

  • Framtagandet av en ny krisplan.
  • Större förändringar i verksamheten.
  • Omorganisationer, större personalbyten, eller rotation.
  • Kriser eller allvarliga händelser som påvisat behov av en gemensam övning.
  • En tid har passerat sedan den senaste övningen.

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.