Image

Omvärldsanalys

Image

Produktbeskrivning

Ett företags långsiktiga lönsamhet är beroende av hur väl den är redo för att ställa om när förutsättningarna för verksamheten förändras. Skiftet i förutsättningar kan erbjuda möjligheter som när en ny marknad öppnas upp, men även svårigheter eller hinder när exempelvis länder drabbas av social oro och politisk instabilitet.

En omvärldsanalys syftar till att förse organisationer med kunskapsunderlag om trender och händelser som påverkar eller kan komma att påverka verksamheten i framtiden.  

React Risk Advisory erbjuder omvärldsanalyser med information om de hot och risker som präglar verksamheters nuvarande och framtida säkerhetsnivå. Vi samlar in och bearbetar information för att identifiera viktiga händelser och spåra trender som kan komma att påverka uppdragsgivarens långsiktiga arbete.

Vår metodik:

 • Insamling
 • Bedömning
 • Scenarioanalys

Vi är även ett stöd för kunden när omvärldsanalysen ska förankras i verksamheten och vid framtagandet av strategier och handlingsplaner. När organisationens befintliga säkerhetsnivå ställs mot identifierade trender och beslut ska fattas om huruvida nivåer ska höjas eller sänkas.

Fördelar med att göra en omvärldsanalys

 • Med en förståelse för sin omvärld och vad som sker i den kan företag positionera sig på marknaden på ett sådant sätt att man undviker att missa potentiella möjligheter samtidigt som man bygger upp en vaksamhet och motståndskraft mot skadliga förändringar som man inte alltid kan påverka.
 • Omvärldsanalysen fungerar som ett stöd i beslutsprocesser och vid framtagandet av strategier som avgör hur organisationen ska förhålla sig till sin omvärld, nu och i framtiden. På så vis är en väl utförd omvärldsanalys en viktig byggsten för möjligheten till ett bra beslutsfattande.

En omvärldsanalys bör genomföras

 • Om man är verksam i en bransch som är särskilt utsatt för angrepp eller störningar.
 • Vid start av projekt som kan innebära högre risker för verksamheten.
 • Vid större verksamhetsförändringar.
 • När verksamhet etableras på ny plats.
 • Om verksamheten expanderar med nya affärsområden.
 • Om länder där verksamheten bedrivs upplever politiska förändringar eller social oro.

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.